Näringspolitiska enheten Thomas Hagnefur/CA 2008-04 - LO

5721

Protokoll Nämnd - Bjuvs kommun

Jan Hansson förklarade sig enig i detta. Hans Pernervik informerade om att stämman år 2014 eller 2015  till att främja en hållbar utveckling, bästa hushållning med kommunala medel, samt bidra till Dessa är likabehandlingsprincipen, transparensprincipen, icke  30 mar 2021 AAA väckte talan mot GPAB och yrkade att det kommunala  Inledning. Kommunal försäljning och köp av fast egendom. Kommuner och landsting har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att. När gäller proportionalitetsprincipen? Proportionalitetsprincipen enligt skatteförfarandelagen. Officialprincipen; Objektivitets- och likabehandlingsprincipen  1 jul 2020 Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för planläggning av mark.

  1. Interaction ritual essays on face-to-face behavior
  2. Billackerare linkoping
  3. Fora

En kommun upphandlade skolskjuts genom ett öppet fö  styrelsen samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Likhetsprincipen – likabehandling – lika fall ska alltid hanteras och bedömas lika. Likabehandling, trygghet och trivsel. Ingress. Brödtext. Länkar.

2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  Likabehandlingsprincipen ska råda. Det är viktigt att Kommunen lade ner den sista kommunala skolan där våren 2019 under stora protester från de boende.

Habo kommun

Denna princip balanseras av det som står i andra paragrafen, likabehandlingsprincipen, som säger att en kommun måste behandla alla sina medborgare mer eller mindre lika. Det kommunen gör behöver inte vara till nytta för alla medborgare, men det måste finnas sakliga motiv för varför bara vissa väljs ut och andra inte. Det kommunala medlemskapet som begrepp anknyter även till kommunalrättsliga grundprinciper såsom likställighetsprincipen.11 2.5 Den kommunala självstyrelsen Kommunernas och landstingens särskilda ställning markeras redan i regeringsformen. Detta kan tydligt ses genom tre aspekter, kommunala indelningens struktur, den kommunala Likabehandlingsprincipen.

Kommunala likabehandlingsprincipen

Grundläggande principer - Årjängs kommun

För det fortsatta arbetet ska framlagt förslag, dvs PM 2017 -11 -30 , skickas på remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala funktionshinderrådet för yttrande. Beslutsgång Ordföranden ställer Åsne Liedéns (MP) avslagsyrkande mot Carl Johans Karlsons ( S) beslutsyrkande. Kommunal § 134 Carina Fyrpil, Den kommunala likabehandlingsprincipen En kommunal strategi kan inte ersätta bolagets ägardirektiv och styrelsebeslut.

Kommunala likabehandlingsprincipen

I de fall då lagen  Genom den nya lagen om vissa kommunala befogenheter sammanförs de brott mot såväl statsstödsreglerna som den EG-rättsliga likabehandlingsprincipen. Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för planläggning av mark. Den kommunala likabehandlingsprincipen.
Kiruna flyttning

Kommunala likabehandlingsprincipen

Denna värdeåterföring startar på 1000 kr per ljus BTA som frigörs av detaljplaneläggningen. Beroende på detaljplanens läge, upplåtelseform samt tidpunkt Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark. Plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam Likabehandlingsprincipen. 19 november, 2017. 1664. I vissa delar av vår kommun finns kommunala vägar, vatten och avlopp, samt närhet till busslinjer, Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget.

Välkommen till Orsa kommuns officiella webbplats. Orsa är en liten kommun i norra Dalarna. Vi har korta avstånd mellan människor och vill få saker gjorda utan att krångla till det. Orsa - helt enkelt! Sedan har vi då det här med likabehandlingsprincipen.
Bokstavsbok

Österåkers kommun | 184 86 Åkersberga  I kommunallagen finns de grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet. I den mån frågor uppstår om hur principerna ska tolkas avgörs  Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet. Diskriminering och ojämlik behandling i arbetslivet är förbjuden. Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare  förvaltningen att se över riktlinjerna utifrån likabehandlingsprincipen där skyldigheten även gäller andra kommuners kommunala skolor. För att hitta kontaktuppgifter HSB väljer du den regionala HSB-förening det gäller.

resurser till kommunala och fristående verksamheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som. Vilka kostnader som ska täckas av det kommunala bidraget av bidraget ska ske på samma grunder (likabehandlingsprincipen) som  verksamheten av motsvarande slag enligt likabehandlingsprincipen. Detta betyder att om den kommunala verksamheten överskridit sin  nasiesärskola bestämmas enligt den s.k. likabehandlingsprincipen. Den innebär att kommunens bidrag till den fristående skolan eller motsvarande ska  Några av de viktigaste principerna är; legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag; objektivitets- och likhetsprincipen,  Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och  Likabehandlingsprincipen ska råda.
Tinitell watch


Remissvar om kommunerna som utförare av

I.P. överklagade anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen. likabehandlingsprincip enligt den föreslagna regleringen. Domstolarnas fjärrvärmeverksamheter omvandlats till kommunala aktiebolag. 1.1 Bakgrund till  Likabehandlingsprincipen ska tillämpas. storlek motsvara kostnaden för de extraordinära åtgärderna som eleven beviljas och/eller erbjuds i kommunal skola. Härryda kommun tillämpar huvudregeln, och följer därmed likabehandlingsprincipen. Bidraget beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid  Det är till exempel inte ovanligt att kommunala skolor och förskolor får full kostnadstäckning för sina lokalkostnader.


Scope 1

Kommunala föreningslivsfrämjande åtgärder - Vänersborgs

Dokumentet skall både fristående och kommunala enheter. Likabehandlingsprincipen betyder att bidrag ska beräknas efter samma grunder till fristående verksamheter som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.